lnwshop logo
เกี่ยวกับเรา

ผู้เขียนหนังสือคู่มือการปลูกพืชไร้ดิน และผู้ออกแบบแปลงปลูก

 


คุณมัฆวาล หอสุวรรณ์ 

   เกิดวันที่: 22 ตุลาคม พศ.2507 
   อายุ: 51 ปี 
   เชื้อชาติและสัญชาติ: ไทย 
   ศาสนา: พุทธ 


 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็ดดูเทค เทคโนโลยี จำกัด
    ลักษณะกิจการ พัฒนาสื่อการเรียน การสอนทางด้านวิศวกรรม 
    ( www.thaiedtechnology.com ) 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด
    ลักษณะกิจการ ออกแบบติดตั้งระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
    ( www.bangsaiagro.com )
 กรรมการ บริษัท เคพี.เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด
    ลักษณะกิจการ ผลิตและจำหน่ายสายสัญญาณ cable control 
    ( www.kpgroupthailand.com )
 • พ่อตัวอย่าง โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ( ในพระบรมราชูปถัมภ์ )
 • บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ( ในพระบรมราชูปถัมภ์ )
 • อาชีวตัวอย่าง ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2548
 • Topten Finalist Economic Awards ในการแข่งขัน National Innovation Awards 2005
 • ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำหลักสูตร การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ในระดับ ปวช.และปวส.ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ประธานชมรมการปลูกพืชไร้ดิน 2547 - 2548
 • รองประธานคณะญาติธรรมท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร
 • เลขานุการ กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ สภามวยไทยโลก
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน

การผลิตพืชในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นมากและปฏิเสธไม่ได้เลยความได้เปรียบในเรื่องของภูมิประเทศของเราไม่เป็นรองใครในโลก การเกษตรกรรมก็อยู่ในสายเลือดของ ประชากรในประเทศไทย ไม่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาหลายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติหลายแผน มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประเทศเราเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม หวังจะเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย จากวิกฤษเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าภาคการเกษตรคือที่พึ่งและเป็นทางรอดของชาติอย่างแท้จริง ถ้าเทียบกันกับแผ่นดิสก์ 1 แผ่นที่มีความสามารถเก็บข้อมูลมากกว่า 1 GB. กับลูกมะพร้าว 1 ลูก มาลองพิจารณากันให้ดีว่าสิ่งไหนมีค่ามาก กว่ากัน แผ่นดิสก์บรรจุข้อมูลมหาศาลทั้งข้อมูลที่มีประโยชน์บ้าง ไม่มีประโยชน์บ้าง แต่ไม่สามารถนำมากินได้ และผู้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นก็ยังคงต้องกิน เทียบกัน กับลูกมะพร้าวลูกนั้นถ้านำไปปลูกจะได้ลูกมะพร้าวอีกนับไม่ถ้วน และลูกของมัน ก็ยังนำไปปลูกต่อไป เป็นอาหารของมนุษย์ได้ไม่มีวันจบสิ้น จากข้อเท็จจริงข้อนี้ ถ้าพิจารณา ให้ดี ทำไมประเทศเราไม่มุ่งเน้นภาคการเกษตร ส่งเสริมพัฒนา ยกระดับความรู้ด้านการเกษตรให้เกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างจริงจัง ให้เกษตรกรเข้าถึงทุนเทคโนโลยี การตลาด จะปลูกอะไร ขายใคร ที่ไหน ทุกวันนี้การตลาดอยู่ที่คุณภาพมิใช่ราคา ถ้าเกษตรกรอยู่ได้ ทำแล้วไม่เป็นหนี้สิน ประเทศชาติไปรอดได้ แน่นอนและหลังจากนั้นนำประเทศเข้าสู่การเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสร้าง กลไกลปกป้อง ไม่ใช่ปล่อยให้เกษตรกรรับความเสี่ยง ทุนน้อย ความรู้น้อย ไม่มีเทคโนโลยี และยังต้องมาแบก รับความเสี่ยงอีก เกษตรกรลำบาก ชาติก็ลำบาก ทั้งนี้มิได้หมายความว่า การปลูกพืชไร้ดิน คือทางเดียวที่จะเดิน การปลูกพืชบนดินก็ยังคงเป็นหลักในการทำเกษตรกรรมของชาติ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินน่าจะเป็นทางเลือก และขอให้ผู้ที่ สนใจเข้าสู่อาชีพเกษตร ได้พิจารณาและตัดสินใจเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีและความเป็น ไปได้ของแต่ละบุคคล
การดำเนินงานของบริษัท

การดำเนินงานของบริษัท


บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม โดยใช้รูปแบบการผลิตพืชแบบ Soilless culture ได้แก่ ระบบ Hydroponics และระบบ Aeroponics สำหรับการผลิตผักสดรับประทานใบ เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว และผักสลัด เป็นต้น 

วัตถุประสงค์

1. เป็นผู้นำด้านการผลิตพืชแผนใหม่ของไทยในมาตรฐานระดับโลก
2. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินในประเทศไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืช
4. ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพืชเข้าสู่ตลาดโลก
5. ส่งเสริมเกษตรกรสมัยใหม่ให้ทำการตลาดได้โดยพึ่งพาตนเองอย่างครบวงจร

เป้าหมายในอนาคต

1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแห่งเอเชีย
2. ขยายฐานการผลิตผักปลอดสารพิษออกสู่ตลาดให้ได้อย่างน้อย 10 ตันต่อวัน

การเยี่ยมชมฟาร์ม

 การเยี่ยมชมฟาร์ม

“การปลูกพืชโภชนาการสูงโดยไม่ใช้ดิน”
ณ ฟาร์มสาธิต บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด

 

การทัศนะศึกษาและการเยี่ยมชมฟาร์ม

บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เปิดให้เยี่ยมชมและศึกษาหาข้อมูลได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. เรามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมเอกสารประกอบ สนใจรายละเอียดหรือนัดเวลาการเข้าเยี่ยมชม โทร. 0-2947-9115-6 หรือ 08-1611-7400


 หน่วยงานราชการที่เข้าเยี่ยมชม


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.เมืองกาฬสินธุ์ พานักศึกษา จำนวน30 คน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ DRFT เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553


 
ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ผู้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” พาคณะเข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย รศ.สายทอง อมรวิเชษฐ์ รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 หน่วยงานเอกชนที่เข้าเยี่ยมชม

 
บริษัท ธีมเมติก จำกัด ผู้ผลิตรายการและสารคดี เข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการ “อำเภอสวรรค์บันดาล” เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วๆไป เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 


 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการ “เพื่อนคู่คิด” เพื่อส่งเสริมธุรกิจรายย่อย และต่อยอดทางความคิดแก่ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

เกี่ยวกับเรา

ร้านบริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด
ชื่อร้านค้า
บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด
รายละเอียดร้านค้า
บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด, Bangsaiagro.com, ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์, ปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชวิธีไฮโดรโปนิกส์, แอโรโปนิกส์, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน, ปลูกพืชไร้ดิน, เทคโนโลยีการเกษตร, วิธี การ ปลูก ผัก ไร้ ดิน, เมล่อน, ปลูกพืชไร้ดิน
QR code
Scan this!

 

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านบริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด
ร้านบริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด
www.bangsaiagro.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ค้นหารหัสติดตามพัสดุ

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ข้อมูลสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านบริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด
บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด
บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด, Bangsaiagro.com, ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์, ปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชวิธีไฮโดรโปนิกส์, แอโรโปนิกส์, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน, ปลูกพืชไร้ดิน, เทคโนโลยีการเกษตร, วิธี การ ปลูก ผัก ไร้ ดิน, เมล่อน, ปลูกพืชไร้ดิน
เบอร์โทร : 0804545151
อีเมล : online.bangsai@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก